بعد از یک هفته ممتد امتحان دادن...

درس یک واحدی  کاربرد فناوری را 16 گرفتم.کلافه

بعد از دیدن نمره ،تصویر شخص تدریس کننده رو جلوم تصور میکنم و دستم را از نو سرش تا کف پایش کشیده و با خشمی درونی می گویم:تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

اگر در خوابگاه بودم این گفته همزمان هر 40 نفر بود....

/ 0 نظر / 14 بازدید